Stališče večine islamskih učenjakov o isbalu (nošnji oblek pod gležnjem)

Vprašanje: Slišal sem, da je stališče večine islamskih učenjakov o isbalu (nošnji oblek pod gležnjem), da je to mekruh (nezaželeno dejanje), ker je Poslanec, naj je mir z njim, rekel Ebu Bekru: “Ti nisi eden od njih.“ – misleč na tiste, ki nosijo svojo obleko pod gležnjem zaradi arogantnosti.

Odgovor:

Hvala Allahu.

V kolikor moški nosi svojo obliko pod gležnjem zaradi arogantnosti, potem je storil haram (prepovedano) dejanje in glede tega stališča ni nikakršnega razhajanja med islamskimi učenjaki. To dejanje predstavlja veliki greh.

V odgovoru na vprašanje št. 762 smo omenili nekaj hadisov, ki govorijo o tej prepovedi.

Glede nošenja obleke pod gležnjem brez arogantnosti se islamski učenjaki razhajajo na tri stališča:

1. Da je to dejanje haram (prepovedano).

2. Da je to dejanje mekruh (nezaželeno).

3. Da je to dejanje dovoljeno in da ni (niti) mekruh.

Večina islamskih učenjakov, ki pripadajo štirim mezhebom (islamskim pravnim šolam) so mnenja, da takšno dejanje ni haram. Sledi nekaj izjav islamskih učenjakov teh mezhebov.

Hanefi mezheb

Ibn Muflih pravi v El-Edebuš-Šerijje (3/521):

“Ebu Hanife je nosil drago obleko, ki se je vlekla po tleh. Vprašal sem ga: ‚Mar nam ni prepovedano (da to počnemo)?‘ On pa je odgovoril: ‚To se nanaša na ošabne, mi pa nismo od njih.“‘ Poglej v El-Fetawa El-Hindijje (5/333)

Maliki mezheb

Nekateri pripadniki maliki mezheba so mnenja, da je to haram (tj. nošnja obleke pod gležnjem brez arogantnosti), med katerimi sta Ibn Arabi in El-Kurafi.

Rekel je Ibn Arabi v Aridatul-Ahwezi (7/238):

“Moškemu ni dovoljeno, da nosi obleko (ki je) pod gležnjem in da pri tem reče: ‚Pri tem nisem ošaben; saj (sveti) teksti, ki omenjajo prepoved, se nanašajo na specifičen razlog.‘ Prav tako ni dovoljeno nekomu (ki to počne), da reče, da njega ne zajemajo teksti (hadisi), saj ga povod prepovedi ne vključuje. Omenjeno je v nasprotju s šeriatom in neutemeljena trditev. Oblika arogantnosti je, da moški nosi dolgo haljo ali obleko. Takšna oseba sigurno laže (da tega ne počne zaradi ošabnosti).“

Ostali pripadniki maliki mezheba smatrajo, da je takšno početje mekruh, ne pa haram.

Rekel je Hafiz ibn Abdul-Berr v Et-Temhid (3/244):

“Ta hadis (ki omenja prepoved nošenja obleke pod gležnjem) nakazuje na to, da tisti, ki vleče svojo obleko (po tleh), vendar tega ne počne zaradi arogantnosti, ni vključen v to opozorilo. V vsakem primeru je nošenje (vlečenje) obleke, halje ali srajce nezaželeno dejanje.“

Piše v Hašijetul-adewi (2/453):

“Obstaja nesoglasje med islamskimi učenjaki glede spuščanja obleke pod gležnjem. El-Hatabi – pripadnik maliki pravne šole – pravi, da takšno početje ni haram, temveč mekruh. V ‚Ez-Zedžira‘ – knjigi imama El-Kufarija – piše, da je takšno početje haram.

Tisto, kar je očitno (zahir), je, da je pravilnejše mišljenje, da je takšno početje težki (šedid) mekruh.“

Šafi mezheb

Pripadniki šafi mezheba pravijo, da takšno početje ni haram, če ni storjeno zaradi arogantnosti.

Imam Šafi pravi, kot je to zabeležil Newewi v El-Medžmua (3/177):

“Ni dovoljeno spustiti obleko v molitvi ali drugih primerih zaradi ošabnosti. Spuščanje obleke brez arogantnosti ni tako resna stvar, saj je Poslanec rekel Ebu Bekru, ko mu je le-ta rekel, da mu obleka drsi: ‚Ti nisi eden od njih (tj. tistih, ki to počnejo zaradi ošabnosti).“‘

Rekel je Newewi v Šerhu Muslim (14/62):

“Ni dovoljeno nositi obleko pod gležnjem zaradi ošabnosti. Če je to storjeno zaradi nekega drugega razloga, potem je takšno dejanje mekruh. Očiten (zahir) pomen hadisov, ki omejujejo spuščanje obleke pod gležnjem zaradi ošabnosti, nakazuje na dejstvo, da je takšno početje haram (le v primeru), če posameznik to počne zaradi ošabnosti. To je mnenje imama Šafija glede na razhajanja med islamskimi učenjaki.“

Nekateri pripadniki šafi mezheba, med katerimi sta Zehebi in Hafiz ibn Hadžer, so rekli, da je (nošenje obleke pod gležnjem brez arogantnosti) haram.

Rekel je Zehebi v Sijar A’lam En-Nubela (3/234) kot odgovor tistemu, ki spušča svojo obleko pod gležnjem in govori, da tega ne počne zaradi ošabnosti:

“Vidiš ga, kako je ošaben in kako misli, da ni eden od njih – to je neumnost. Vidiš ga, kako omejuje splošen pomen hadisov s specifičnimi hadisi.

Vidiš tudi, kako pri tem uporablja izjavo Sadika (Ebu Bekra): ‚O, Allahov Poslanec! Meni obleka zdrsne.‘ Na kar mu je Poslanec, naj je mir z njim, rekel: ‚Ti, o, Ebu Bekr, nisi od tistih, ki to delajo zaradi ošabnosti.‘

Pravimo sledeče: Ebu Bekr ni (v osnovi) zavezal svoje obleke na tak način, da mu je bila pod gležnjem, temveč jo je zavezal tako, da je bila nad gležnjem, vendar mu je le-ta zdrsnila.

Poslanec, naj je mir z njim, je rekel: ‚Muminova (vernikova) obleka bi morala biti do polovice noge, ni pa pomembno, če je med tem in gležnjem.‘ Ista prepoved se nanaša na tistega, kateremu hlače prekrivajo gleženj in ki ima dolge rokave. Vse omenjeno je del ošabnosti, ki se skriva v globini posameznikove duše.“

Hanbeli mezheb

Njihovo (uradno) mnenje je, da takšno početje ni haram.

Piše v El-Ikna‘ (1/139):

“Mekruh je, če se obleka nekega moškega brez kakršnegakoli razloga (potrebe) nahaja pod gležnjem.“

Rekel je Ibn Kudame v El-Mugni (2/298):

“Nošnja halje, obleke ali hlač pod gležnjem je mekruh. V primeru, ko to nekdo počne zaradi ošabnosti, je haram.“

Rekel je Ibn Muflih v El-Adabuš-Šerijje (3/521):

“Šejh Tekijjuddin (Ibn Tejmijje) je bil bolj naklonjen mnenju, da (nošenje obleke pod gležnjem brez ošabnosti) ni haram, vendar ni omenil, ali je to dejanje potemtakem mekruh ali ne.“

Poglej v Šerhul-‚Umda od šejhul islama Ibn Tejmijje, str. 361-362

Es-San’ani je napisal knjigo z naslovom (ker je bil mnenja, da je takšno početje haram) Istifa’ul-Akwal fi Tharimil-Isbal alel-ridžal. (Izjave, ki nakazujejo na dejstvo, da je moškim isbal prepovedan.)

Mišljenje večine današnjih islamskih učenjakov je, da je (kakršnokoli nošenje obleke pod gležnjem) haram. Med njimi so: šejh Ibn Baz, šejh Ibn Usejmin, šejh Ibn Džibrin, šejh Salih El-Fewzan, učenjaki Stalne komisije za fetwe v Savdski Arabiji in drugi.